Carregant...
 

lliurex-mirror (valencià)

Introducció

El Lliurex-mirror és l'eina per a realitzar rèpliques de repositoris remots o allotjats en dispositius extraïbles.

El lliurex-mirror s'utilitza, generalment, a través d'una interfície web (admin-center), la qual permet realitzar les operacions bàsiques.

L'usuari avançat, desenvolupador o tècnic de manteniment disposa també de la versió text, a través d'ordres, la qual cosa pot resultar més còmoda, ràpida o avançada per a un ús específic que no estiga inclòs en les operacions bàsiques que permet la interfície web.

Mode d'ús del client en el terminal

Per a l'ús del client en mode terminal, cal tindre instal·lat el paquet "lliurex-mirror-cli".

El paquet proporciona l'ordre 'lliurex-mirror', que permet realitzar tot el procés.

Aquest paquet es pot instal·lar tant en el servidor com en el client d'aula, però per a poder realitzar accions remotes des del client sobre el servidor cal que estiga també instal·lat al servidor.

La forma d'ús general del programa és la següent:

user@computer:~$ lliurex-mirror
 

Ajuda interactiva

Quan s'executa l'ordre anterior es mostra l'ajuda en el terminal mateix.

Les ordres que es mostres a la llista amb un '*' davant necessiten usuari i contrasenya per a executar-se.

Paràmetres generals

Els paràmetres generals que s'han d'utilitzar, per a un funcionament correcte del programa, són els següents:

Paràmetre forma curtaParàmetre forma llargaUtilitat
-H--hostIndica el servidor sobre el qual es realitzaran les accions, això és necessari ja que es poden executar des d'un equip client d'aula, encara que generalment s'executaran des del servidor; per a això es pot indicar 'localhost' o simplement no utilitzar aquest paràmetre.
-k--keyÉs una clau interna que us dóna permisos d'administració sobre el servidor, és equivalent a l'ús de l'usuari 'netadmin'.
-u--userUsuari amb permisos d'administració d'aula ('netadmin')
-p--passwordContrasenya de l'usuari amb permisos d'administració d'aula.

 

Modes d'operació

Operacions habituals

update DISTRO [ url | FILEPATH ]

Realitza/actualitza interactivament una rèplica d'un repositori per a utilitzar-la com a repositori 'rèplica' (mirror) per a l'aula.

Aquesta opció necessita com a primer paràmetre 'DISTRO', el qual per al cas de LliureX 16 Xenial es correspon amb el valor 'llx16'.

Com a segon paràmetre, és possible utilitzar un URL (per exemple, http://lliurex.net/xenial) o bé utilitzar una carpeta ubicada en el servidor sobre el qual realitzem l'acció. Aquesta opció de realitzar/actualitzar la rèplica des d'una carpeta és interessant si es disposa d'una còpia del repositori en un suport extraïble (per exemple, un disc/una memòria USB).

Aquesta operació, com que s'executa de manera interactiva, permet que es puga cancel·lar amb Ctrl+C.

Nota: L'ús d'aquesta operació fixarà en el servidor de destinació l'origen de les actualitzacions especificat en aquesta opció.


Això pot ser adequat en cas d'utilitzar l'exemple (http://lliurex.net/xenial) perquè posteriorment sempre serà una font vàlida per a obtindre una còpia actualitzada del repositori. Si utilitzem una carpeta local, quedarà configurada en el servidor objecte de l'operació una font de dades possiblement incorrecta (no existeix o bé és la mateixa que inicialment va sincronitzar la primera còpia del repositori) que impedeix la detecció de rèpliques actualitzades.

Si voleu utilitzar com a origen del repositori una carpeta local potser és més convenient utilitzar l'operació ‘volatileupdate’, o bé l'ordre 'resetconfig' després de realitzar la rèplica.
 

Exemples

user@computer:~$ lliurex-mirror -H server -u netadmin -p password update llx16 http://lliurex.net/xenial
 

user@computer:~$ lliurex-mirror -H server -u netadmin -p password update llx16 /media/disk/repo_lliurex/
 

volatileupdate DISTRO [ url | FILEPATH ]

Aquesta operació és anàloga a actualitzar (update), amb la diferència que no fixa l'origen de dades que especifiquem en aquesta operació de manera permanent.

Amb aquesta operació es permet crear un repositori amb un origen d'un suport extraïble i, al mateix temps, es manté la configuració perquè les actualitzacions futures siguen amb el valor per defecte (http://lliurex.net/).

Exemple: un disc USB connectat i muntat en el servidor mateix i un terminal en el servidor.


user@computer:~$ lliurex-mirror -u netadmin -p password volatileupdate llx16 /media/disk/repo_lliurex/
 

unattendedupdate DISTRO [ url | FILEPATH ]

Aquesta operació és anàloga a actualitzar (update), amb la diferència que no es realitza de manera interactiva, executa el treball en segon pla en el servidor objecte de l'operació.

Aquesta operació no mostra un progrés de la realització. Si volem obtindre el progrés de l'operació, posteriorment haurem d'utilitzar l'operació 'getpercentage'.

Com que és una operació executada en segon pla, no es disposa d'un intèrpret que permeta cancel·lar l'operació per mitjà d'un senyal d'interrupció, per a això s'ha d'utilitzar l'operació 'stopupdate'.

stopupdate

Aquesta operació permet parar una operació 'unattendedupdate'.

isalive

Aquesta operació permet comprovar si un procés d'actualització, a través de les operacions 'update', 'rundebmirror', 'volatileupdate', 'unattendedupdate' executades prèviament, està en funcionament.

getmirrorarchitecture

Aquesta operació permet comprovar les arquitectures que estan configurades per a realitzar la rèplica en el servidor especificat en el paràmetre -H (si s'ha omés aquest paràmetre s'agafarà 'localhost').

setmirrorarchitecture DISTRO (amd64|i386) [ (amd64|i386) ]

Aquesta operació permet configurar una arquitectura en la configuració del procés de rèplica del repositori. El valor per defecte per a una rèplica són totes les arquitectures (i386 i amd64).

Amb aquesta operació és possible 'alleugerir' la grandària d'una còpia d'un repositori quan es realitza la rèplica en el servidor d'aula; no obstant això, cal utilitzar-la amb molt de compte, ja que encara que s'utilitzen a l'aula arquitectures més modernes (amd64) i, en principi, no hi haja clients antics (i386), pot ser que encara es continuen necessitant paquets i386 instal·lats sobre màquines amd64 que, en cas de ser necessaris en una instal·lació de programari i no estar disponibles en la rèplica d'aula, impedisquen la instal·lació correcta del programari.

Nota: Aquesta operació només configura les capacitats de la rèplica per a utilitzar-les amb la pròxima actualització; en cap moment elimina els fitxers que actualment té la rèplica.

 

Exemple:

user@computer:~$ lliurex-mirror -H server -u netadmin -p password setmirrorarchitecture amd64
 

getpercentage [ DISTRO ]

Aquesta operació permet comprovar el progrés d'una operació d'actualització ('update', 'rundebmirror', 'volatileupdate', 'unattendedupdate'), mostra el percentatge completat fins al moment; i si l'operació d'actualització no s'està executant, s'indica el percentatge completat de la rèplica fins a aquell moment.

El valor que torna es correspon amb el tant per cent de l'estat del procés d'actualització.

getavailabledistros

Aquesta operació llista els perfils per a realitzar rèpliques configurats en el servidor sobre el qual s'aplica l'operació.

Els perfils llistats que s'obtenen com a resultat es corresponen amb el paràmetre vàlid anomenat com a 'DISTRO' en les diferents operacions de l'eina lliurex-mirror.

getmirrororig [ DISTRO OPTION ]

Aquesta operació mostra una llista que associa orígens ('url') configurats amb una numeració (opció) per a realitzar les actualitzacions del repositori.

Les opcions d'actualització es poden consultar amb l'operació 'distrolistoptions', la qual mostra tots els valors possibles per al camp opcions.

Si voleu consultar quin és l'origen (opció) actualment habilitat, s'ha d'utilitzar l'operació 'getoptionupdate'; per a realitzar un canvi de l'opció d'actualització, s'ha d'utilitzar l'operació 'setoptionupdate' des del client.

getoptionupdate [ DISTRO ]

Aquesta operació torna l'origen (url) ('opció') de l'actualització que actualment està configurat per a utilitzar-lo en el procés de generació de la rèplica.

setoptionupdate DISTRO OPTION

Aquesta operació permet fixar una 'opció' que especifica un URL que s'utilitzarà en el procés de rèplica, generalment l'«opció» numerada com a '1' es considera el valor per defecte (rèplica -mirror- des de lliurex.net), i l'«opció» numerada com a '3' serà el valor especificat manualment en una operació generada des d'una actualització, des d'un directori personalitzat.

Aquesta operació pot ser necessària per a restaurar l'origen si no s'utilitza l'opció 'volatileupdate'.

Exemple:

user@computer:~$ sudo lliurex-mirror -H server -u netadmin -p password setoptionupdate llx16 1
 

ismirrorupdate [ DISTRO ]

Aquesta operació informa si existeix un procés de creació/actualització d'una rèplica actualment en funcionament.

resetconfig [ DISTRO ]

Aquesta operació permet restaurar la configuració per defecte en lliurex-mirror per a una determinada distribució.

Operacions utilitzades rarament

setcname

Prepara en el servidor la resolució del nom 'rèplica' ('mirror'), el servidor de destinació ha d'utilitzar el paquet 'dnsmasq'.

rundebmirror DISTRO [ url | FILEPATH ]

Aquesta operació és idèntica a 'update' (vegeu l'ajuda per a 'update'), es manté per compatibilitat.

exportmirror DISTRO MIRROR_COPY_DIR

Aquesta operació permet generar una còpia de la rèplica actual allotjada en el servidor d'aula 'server' sobre un directori de la nostra elecció, el qual s'ha d'haver creat prèviament.

Per a utilitzar aquesta operació cal tindre instal·lat correctament el paquet 'n4d-lliurex-mirror' en l'equip que inicia l'operació i executa 'lliurex-mirror'.

És possible observar el funcionament del procés en execució mitjançant l'operació 'isaliveexport', la qual proporciona informació sobre si el procés està en funcionament, així com el percentatge de la tasca que té completat.

Notes:

Perquè el funcionament d'aquesta operació siga correcte, la rèplica del servidor d'aula ha d'estar completa i ser vàlida.

Aquesta operació s'ha d'executar amb permisos d'administració (usuari primari -'root'- o bé utilitzant 'sudo'), independentment dels paràmetres '-u' o bé 'user' i '-p' o bé 'password' que es proporcionen per a poder realitzar les operacions sobre el servidor d'aula.

Aquesta operació no es pot cancel·lar una vegada s'ha executat.

Aquesta operació es pot substituir si es disposa d'accés al servidor, mitjançant eines de sincronització tradicionals de sistemes Linux (cp, scp, rsync).
 

Exemple:

user@computer:~$ sudo lliurex-mirror -H server -u netadmin -p password exportmirror llx16 /media/disk/repo_copy
 

getpercentageexport [ DISTRO ]

Aquesta operació permet comprovar el progrés d'una operació de còpia de la rèplica actual ('exportmirror'), mostra el percentatge completat fins al moment.

Aquesta operació s'ha d'executar amb permisos d'administració (usuari primari 'root' o bé utilitzant 'sudo'), independentment dels paràmetres '-u' o bé 'user' i '-p' o bé 'password' que es proporcionen per a poder realitzar les operacions sobre el servidor d'aula.

El valor tornat es correspon amb el tant per cent de l'estat del procés d'exportació.

Exemple:

user@computer:~$ sudo lliurex-mirror -H server -u netadmin -p password getpercentageexport llx16
 

isaliveexport

Aquesta operació permet comprovar si un procés d'actualització mitjançant l'operació 'exportmirror' executada prèviament està en funcionament.

setmirrororig DISTRO URL OPTION

Aquesta operació fixa un origen (url) per a realitzar la rèplica del repositori, actualment cada origen va associat a una determinada 'opció' d'actualització, la qual especifica si l'origen està fixat per defecte o és una especialització, el valor ‘1’ correspon a una opció per defecte i el valor '3' correspon a una especialització.

Exemple:

Per a fixar l'origen per defecte de les actualitzacions (similar a l'operació 'resetconfig'):

user@computer:~$ lliurex-mirror -H server -u netadmin -p password setmirrororig llx16 http://lliurex.net/xenial 1
 

getchecksumvalidation [ DISTRO ]

Aquesta operació consulta si es realitzarà una comprovació dels paquets quan es realitza la rèplica; el valor per defecte és 0 que correspon a no realitzar la comprovació, la qual cosa fa el procés més lleuger. Si voleu canviar aquest valor heu d'utilitzar l'opció 'setchecksumvalidation'.

setchecksumvalidation DISTRO [ [0|false] | [1|true] ]

Aquesta operació fixa si es realitzarà una comprovació dels paquets quan es realitza la rèplica.

Exemple:

user@computer:~$ lliurex-mirror -H server -u netadmin -p password setchecksumvalidation llx16 1
 

enablewebserverforpath PATH

Aquesta operació permet servir per http en la xarxa local un directori de la nostra elecció en el servidor especificat.
L'operació torna un número de port no privilegiat en el qual es presenta el camí proporcionat com a paràmetre.

Exemple:

user@computer:~$ lliurex-mirror -H server -u netadmin -p password enablewebserverforpath /net/mirror/llx16
user@computer:~$ 36322

user@computer:~$ firefox http://server:36322
 

stopwebserver PORT

Aquesta és l'operació per a finalitzar el servidor http creat amb l'operació 'enablewebserverforpath'.

Exemple:

user@computer:~$ lliurex-mirror -H server -u netadmin -p password stopwebserver 36322
 

distrolistoptions [DISTRO]

Aquesta operació llista els valors que s'han d'aplicar en una configuració d'un perfil de replicació d'una distribució. Aquesta operació només té sentit per a ús intern o per a una programació que utilitze l'eina.