Carregant...
 

Perfils mòbils

PERFILS MÒBILS: LLIUREX MOVING PROFILES

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció

 
Els perfils mòbils de LliureX serveixen per a emmagatzemar una quantitat limitada de dades del directori personal de l'usuari. En un client d'aula aquest directori és local, però el de Documents és un muntatge samba al servidor, en el qual l'usuari ha de deixar aquells fitxers a què es desitge tindre accés des de qualsevol client. No obstant això, els fitxers de configuració que utilitzen la majoria de les aplicacions d'escriptori s'emmagatzemen en el directori personal quan l'usuari canvia de client. Els perfils mòbils donen una solució a aquest problema, ja que creen una sincronització d'una llista de fitxers calculada, a l'inici i al tancament de la sessió.

 
En resum, el LliureX Moving Profiles permet personalitzar les carpetes o fitxers que es desitja que siguen mòbils i viatgen amb el perfil de l'usuari, encara que per a això l'usuari ha de tindre coneixements bàsics sobre patrons (regex), a més de ser capaços de realitzar gestions de configuració més complexes, com ara els perfils d'usuari. Amb tot i això, no s'ha de confondre el perfil de l'aplicació amb el perfil de l'usuari, ja que el perfil del LliureX Moving Profiles es refereix a la configuració general de tots els usuaris, no d'un en particular.

 

 

1.2. Accés a l'aplicació

 

Per a accedir a la interfície gràfica, hem d'accedir al Centre de control de LliureX. Per a això, ens dirigim al menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, centre de control de LliureX.


 

PerfilesMoviles01 Val
Una vegada seleccionat, es mostra una finestra mitjançant la qual podem accedir a l'eina Perfils mòbils (pestanya Xarxa).

 

PerfilesMoviles02 Val

 

Després de seleccionar l'aplicació, es mostra una finestra dividida en dos parts:

 • Una superior, on podem observar els perfils disponibles
 • Una inferior, en la qual es mostren una sèrie de botons que permeten realitzar diverses accions:
  • Afegir un perfil nou
  • Eliminar un perfil
  • Duplicar un perfil existent
  • Editar un perfil

 

PerfilesMoviles03 Val

 

 

1.3. Operacions


Les operacions que podem realitzar estan directament relacionades amb els botons que hem comentat en l'apartat anterior.

 

1.3.1. Creació d'un perfil nou

 
Per a afegir un perfil als ja creats, hem de polsar el primer botó (el símbol +). Una vegada polsat, s'afig una línia nova, que indica que és el perfil nou, al llistat dels perfils existents.

 

PerfilesMoviles04 Val


El pas següent és editar-lo per a modificar-ne les propietats fixades per defecte.

 

1.3.2. Eliminació d'un perfil


Hem de ser cautelosos amb aquesta opció, ja que podem arribar a perdre dades. L'eliminació es realitza mitjançant la selecció del perfil (del llistat superior) i a continuació cal polsar el segon botó (el de la paperera). Cal recalcar el fet que no es mostra cap diàleg de confirmació de l'eliminació, és a dir, es realitza directament.

 

1.3.3. Duplicat d'un perfil


Aquesta opció és molt interessant ja que permet el duplicat d'un perfil, la qual cosa ens ofereix la possibilitat de basar-nos en un perfil ja configurat. Per a això, en primer lloc, hem de seleccionar el perfil que volem duplicar i, una vegada fet, polsar el botó de duplicat (el que té dos pàgines). En aqueix moment, es crea un perfil nou com a còpia del que hem seleccionat (en l'exemple hem duplicat el perfil LliureX).

 

PerfilesMoviles05 Val

 

1.3.4. Edició d'un perfil


Una altra de les operacions que podem realitzar és la de modificar els paràmetres d'un determinat perfil. Per a això hem de polsar el botó de modificació (el que conté un llapis); això fa que s'òbriga una finestra nova amb diferents parts:

 • El nom del perfil
 • Les regles possibles, amb indicació de si s'estan aplicant
 • Botons d'operacions: permeten afegir, eliminar i modificar regles

 

PerfilesMoviles06

 

1.3.4.1. Edició del nom

 

La primera modificació que podem realitzar és la del nom, editant-lo directament en l'espai reservat en la part superior. En l'exemple hem canviat el nom i hem escrit "El meu perfil".

 

PerfilesMoviles06 Val

 

1.3.4.2. Edició de les regles

 

Una de les operacions és l'activació/desactivació de l'ús de les regles existents mitjançant la pulsació de les caselles de selecció que hi ha en la columna Utilitza. En l'exemple hem afegit la utilització de les regles per defecte de Java i Primària.

 
PerfilesMoviles07 Val


En la part inferior de la finestra, es mostren tres botons que permeten realitzar altres tres operacions: afegir una regla, esborrar-la i modificar-la, respectivament.

Si polsem el primer botó (+), s'afig, al final de la llista, una regla nova, sense icona i amb un nom que indica que és nova.

 

PerfilesMoviles08 Val


Si polsem el segon botó (-) i hem seleccionat prèviament una regla, aquesta automàticament s'elimina sense cap tipus de confirmació.

Si polsem l'últim botó (el del llapis), s'obri una finestra nova amb el nom, la icona i els patrons existents per a la regla. El nom es pot modificar mitjançant la introducció del nou, en la part superior. Així mateix, la icona es pot canviar si polsem sobre l'actual, la qual cosa fa que es mostre una finestra amb les icones disponibles, de les quals hem de triar-ne una i polsar el botó D'acord.

 

PerfilesMoviles09 Val


El pas següent és editar-ne els patrons, per a això hem de polsar sobre cada línia de la llista i escriure el que necessitem. També podem utilitzar els botons de la part inferior (el + i la paperera) per a afegir-hi patrons nous i eliminar-ne els existents. En l'exemple s'ha creat una regla per a l'Openshot.

 

PerfilesMoviles10 Val

 

1.3.5. Selecció d'un perfil


L'última operació consisteix en la selecció d'algun dels perfils disponibles. Per a això hem de polsar sobre la casella de selecció del que volem utilitzar i s'aplicarà, des d'aqueix moment, el perfil seleccionat.