Carregant...
 

Migració d'Abies a PMB

 

Introducció

 

L'objectiu d'aquest article és explicar com migrar de l'aplicació per a la gestió de biblioteques Abies 2.0 al PMB, que és l'aplicació a la qual es dóna suport des de l'equip LliureX.

El procés de migració consta de dues fases:

  1. Generació d'un fitxer .sql amb la informació d'Abies 2.0 que s'importarà en el PMB:  per a això, cal tindre instal·lada l'aplicació LliureX Abies2Pmb.
  2. Importació del fitxer .sql en el PMB i manteniment posterior

 

1.2. Consideracions prèvies

 

A causa de les diferències respecte de l'esquema de taules utilitzat per l'Abies 2.0  i el PMB, en el procés de migració s'han realitzat una sèrie de simplificacions i aproximacions perquè aquest procés siga el més estàndard possible i funcione correctament.

En primer lloc, hem d'indicar que el procés de migració utilitza informació de les següents taules d'Abies 2.0: Autors, Ubicacions, Cursos, Fons, Fons_Autors, Fons_CDU, Exemplars. De la resta de taules no s'utilitzarà cap informació a causa de les diferències comentades.

Algunes de les aproximacions realitzades són les següents:

  • La funció per a l'autor principal de cada fons que mostrarà inicialment en el PMB serà la d'«Autor», mentre que si el fons té un autor addicional, la funció assignada a aquest serà la de «Col·laborador».  Posteriorment es podrà modificar des del PMB.
  • Totes les ubicacions existents en Abies tindran associades (dins del PMB) una secció denominada «Genèrica», en la qual es mostraran tots els exemplars dels fons associats a aquesta ubicació, quan es realitzen consultes des de l'OPAC.
  • Tots els exemplars, dins del PMB, quedaran assignats al codi estadístic «Indeterminat».  Posteriorment, es podrà modificar aquesta assignació des del PMB.
  • Pel que fa als usuaris, cal carregar-los directament en el PMB

Per últim, cal indicar que, abans de realitzar el procés de migració, és recomanable revisar la informació emmagatzemada en l'Abies 2.0 a fi de depurar registres duplicats (sobretot els associats a Autors, Editorials, CDU...) o possibles inconsistències (per exemple que un autor aparega amb accent i sense accent...), ja que, altrament, aquesta informació duplicada o inconsistent es traslladarà al PMB o pot provocar errors en la importació posterior i fer que es perda informació.

 

1.3. Procés de migració

 

Es descriuen a continuació els passos que cal seguir per a realitzar la migració des de l'Abies 2.0 al PMB.

1.3.1. Generació del fitxer .sql

El primer pas en el procés de migració es generar un fitxer .sql amb la informació de l'Abies 2.0 que s'importarà en el PMB.  Per a obtindre aquest fitxer s'utilitzarà l'aplicació LliureX Abies2Pmb.

Una vegada tinguem el fitxer .mdb amb les taules de l'Abies 2.0, s'executarà el LliureX Abies2Pmb.


1 Abies2pmb Val  Una vegada oberta l'aplicació, seleccionarem el fitxer .mdb (bé arrossegant-lo a la finestra o seleccionant-lo amb el selector). Si el fitxer té l'extensió correcta, podrem modificar el directori en què es guardarà el fitxer .sql que s'ha de generar (per defecte aquesta carpeta és la mateixa que la del fitxer .mdb).

Hem d'indicar que el nom del fitxer .sql és el mateix que el fitxer .mdb amb el sufix _pmb. Aquest nom s'estableix de forma automàtica i no es modificable.

 
2 Abies2pmb Val  Amb el fitxer carregat iniciarem el procés de conversió fent clic sobre el botó Converteix.   Quan finalitze el procés de conversió veurem un missatge que indica si s'ha realitzat correctament o si s'ha produït un error.

 
3 Abies2pmb Val  

 

1.3.2. Importació del fitxer .sql en el PMB


Una vegada tinguem el fitxer .sql generat amb el Lliurex Abies2Pmb, hem d'importar-lo des del PMB

 

NOTA: Abans d'executar el procés d'importació, es recomana realitzar una còpia de seguretat de la base de dades del PMB (opció disponible en el PMB en el menú Administració > Còpies de seguretat > còpia de seguretat (LliureX)), per a poder tornar a l'estat original del PMB si la importació no funcionara correctament.

Per a executar el procés de migració, accedim al PMB i dins d'aquest anem al menú Administració > Importació i seleccionem l'opció Importa registres de l'Abies.

 
1  Una vegada en aquesta pàgina, seleccionem el fitxer .sql generat en el punt anterior i executem el procés d'importació. Quan finalitze, es mostrarà un missatge amb informació sobre si s'ha executat correctament o s'ha produït algun error.
 

2  Finalitzada la importació del fitxer .sql, cal reindexar la base de dades perquè els processos de cerca i consulta funcionen correctament. Es recomana, com a mínim, seleccionar les opcions marcades en la imatge següent:

 
3  Després de seleccionades les opcions de la indexació, es fa clic en Següent per a executar-la (aquest procés pot tardar alguns minuts en funció del nombre de registres existents en la base de dades del PMB). Si tot funciona correctament, en finalitzar es mostrarà una pantalla com la següent:

 
4  Finalitzada la indexació, el PMB ja està preparat per a utilitzar-lo amb la informació provinent de l'Abies 2.0.

Amb la informació carregada en el PMB, es podran realitzar els canvis que es consideren oportuns (com ara definir seccions noves per a les distintes ubicacions de la biblioteca, modificar la catalogació dels exemplars...), per a la qual cosa es podran utilitzar les distintes opcions que ofereix el PMB.