Carregant...
 

Gestió de grups

GESTIÓ DE GRUPS DE XARXA

 

Versions
- LliureX 15.05

A més de la gestió dels usuaris, el LLUM permet una sèrie d'operacions sobre grups. Concretament, podem fer el següent:

  1. Buscar grups i editar-los
  2. Crear grups


És recomanable que abans de crear un grup es comprove si existeix, ja que l'aplicació no permet la creació de grups duplicats. En cas de voler modificar algun paràmetre, hem de buscar-lo i, posteriorment, modificar-lo.

 

 

1.1. Busca i edició de grups

 

Per a accedir a les opcions, hem de polsar el botó Busca el grup. A continuació hem d'introduir, en el filtre, un o més caràcters perquè comence la busca i ens mostre els grups que coincideixen. 

En cas de seleccionar algun dels grups del llistat filtrat, s'habilitaran tots els botons amb les opcions de la dreta: Edita el grup, Promou usuaris dels grups, Revoca usuaris dels grups, Suprimeix grups i Suprimeix usuaris dels grups.

 

GestionGrupos1 Val  

1.1.1. Edició de grups (videoguia)

 

Si volem modificar els paràmetres del grup, polsem el botó Edita el grup i es mostren totes les seues propietats editables:

  • Descripció: podem canviar la descripció del grup, introduint el valor en el camp dedicat a això i polsant el botó Aplica.

 
GestionGrupos2 Val

 

  • Usuaris: l'edició dels usuaris es realitza passant de la columna esquerra (usuaris no inclosos en el grup) a la de la dreta (usuaris inclosos en el grup) i viceversa.

 

GestionGrupos3 Val  

  • Contrasenya: podem canviar la contrasenya a tots els usuaris al mateix temps, per a fer-ho hem d'introduir la clau per duplicat i polsar el botó Aplica.

 

GestionGrupos4 Val

 

1.1.2. Promoció d'usuaris de grups (videoguia)

 
Podem, també, promocionar un usuari determinat, és a dir, fer que tinga permisos d'administració. Per a fer-ho, hem de polsar el botó Promou usuaris dels grups. Una vegada polsat es mostra un llistat amb tots els usuaris del grup, els quals seran promocionats (aquests han de pertànyer al grup del professorat).
 

GestionGrupos5 Val


Per a aplicar la promoció d'usuaris, polsem el botó Aplica i es realitza la modificació.

 

1.1.3. Revocació de permisos a usuaris de grups (videoguia)

 

Per a realitzar l'acció contrària a l'anterior, és a dir, eliminar els permisos atorgats als usuaris d'un grups determinat hem de polsar el botó Revoca usuaris dels grups. Una vegada polsat, es mostra un llistat amb tots els usuaris del grup, els quals seran degradats.

 

GestionGrupos5 Val


Polsem el botó Aplica i es realitza la degradació.

 

1.1.4. Eliminació de grups (videoguia)

 
Si volem eliminar un grup, polsem el botó Suprimeix grups i es mostra tant el nom i descripció del grup com els usuaris que hi pertanyen. En el cas que vulguem eliminar els usuaris, junt amb el grup, podem seleccionar l'opció Suprimeix els usuaris.

 

GestionGrupos6 Val


Per a acabar polsem el botó Aplica.

 

1.1.5. Eliminació d'usuaris del grup (videoguia)

 
Una altra operació que podem realitzar és la d'eliminar usuaris que pertanyen a un grup, per a fer-ho hem de posar el botó Suprimeix usuaris dels grups.  A continuació, es mostra una llista amb tots els usuaris del grup i una opció per a eliminar-ne les dades de la carpeta /net (per defecte està seleccionat).

 

GestionGrupos7 Val

 

Per a eliminar-los, polsem el botó Aplica.

 

 

1.2. Creació de grups (videoguia)

 

Per a accedir a la creació de grups, hem de polsar el botó Afig un grup. A continuació introduïm el nom i la descripció, i polsem el botó D'acord per a finalitzar.

 

GestionGrupos8 Val