Carregant...
 

Gestió d'usuaris

GESTIÓ D'USUARIS DE XARXA

 

Versions
- LliureX 15.05

Si necessitem realitzar operacions sobre els usuaris, el LLUM proporciona diverses opcions:

 1. Afegir un usuari de forma manual
 2. Afegir usuaris genèrics
 3. Buscar i editar usuaris
 4. Congelar usuaris
 5. Importar usuaris (de Gescen/ITACA i de fitxer)
 6. Configurar un usuari de només lectura per a l'LDAP
 7. Netejar /home dels usuaris
 8. Eliminar usuaris

 
 

1.1. Creació d'usuaris (videoguia)

 

Permet crear usuaris de diferents grups (alumnat, professorat i altres), i per a fer-ho, hem de polsar el botó Afig un usuari. El pas següent és omplir les dades i seleccionar el tipus d'usuari que es crearà en el desplegable Plantilla (Alumnat, Professorat, Altres).

 

Alta01 Val  

A excepció del NIA (alumnat) i DNI (professorat), tots els camps són obligatoris. En el cas de l'ID de l'usuari, es va generant automàticament a mesura que s'afig el nom i cognoms, encara que es pot editar manualment.

Quan tinguem tots els camps complets, polsem el botó D'acord i es generarà l'usuari amb la informació introduïda.

 

 

1.2. Creació d'usuaris genèrics (videoguia)


Permet crear diversos usuaris al mateix temps i seleccionar el grup a què volem que pertanguen els usuaris. Per tant, s'han de tindre grups creats en el sistema.

Per a accedir a l'opció, polsem el botó Afig usuaris genèrics i omplim els camps, seleccionant la plantilla que s'utilitzarà per a crear-los i el nombre. Addicionalment triarem el mode de generació de contrasenyes:

 • Contrasenya aleatòria: es crea una contrasenya aleatòria.
 • La mateixa que el nom d'usuari: les contrasenyes generades coincideixen amb el nom d'usuari.
 • La mateixa contrasenya per a tots els usuaris: l'administrador escriu la contrasenya per a tots els usuaris.


  Alta02 Val

 IMPORTANT: NO es recomana la creació d'usuaris genèrics. És millor realitzar la importació dels usuaris de Gescen/ITACA d'acord amb allò que s'exposa en l'apartat Importació Gescen/ITACA.

 

 

1.3. Busca i edició d'usuaris

 

Per a accedir a l'opció, hem de polsar el botó Busca l'usuari. A continuació, hem d'introduir, en el filtre, un o més caràcters perquè comence la busca i ens mostre els usuaris que hi coincideixen.

En cas de seleccionar algun dels usuaris del llistat filtrat, s'habilitaran tots els botons amb opcions que hi ha a la dreta: Edita l'usuari, Promou usuaris, Revoca permisos i Suprimeix usuaris.


Alta03 Val

 

1.3.1. Edició d'usuaris (videoguia)

 

Si volem modificar els paràmetres de l'usuari, polsem el botó Edita l'usuari i se'n mostren totes les propietats editables:

 

 • Número d'identificació: podem canviar el NIA, introduint el valor en el camp dedicat a això i polsant el botó Aplica.

 

Alta04 Val

 

 • Descripció: podem canviar tant el nom com el cognom de l'alumne o alumna; per a això hem d'introduir els valors en els camps corresponents i polsar el botó Aplica.


Alta05 Val

 

 • Contrasenya: podem canviar la contrasenya introduint-la per duplicat i polsant el botó Aplica.


Alta06 Val

 

 • Grups de l'usuari: l'edició dels grups es realitza passant de la columna dreta (grups a què no pertany l'usuari) a l'esquerra (grups a què pertany) i viceversa.


Alta07 Val

 

1.3.2. Promoció d'usuaris (videoguia)

 

Podem, també, promocionar un usuari determinat, és a dir, fer que tinga permisos d'administració. Per a fer-ho, hem de polsar el botó Promou usuaris. Una vegada polsat es mostra l'usuari que serà promocionat (aquest ha de pertànyer al grup del professorat).


Alta08 Val


Per a acabar polsem el botó Aplica i es realitza la modificació.

 

1.3.3. Revocació de permisos (videoguia)


Per a realitzar l'acció contrària a l'anterior, és a dir, eliminar els permisos atorgats als usuaris hem de polsar el botó Revoca permisos. Una vegada polsat, es mostra l'usuari que serà degradat.

 

Alta09 Val


Polsem el botó Aplica i es realitza la degradació.

 

1.3.4. Eliminació d'usuaris (videoguia)


Si volem eliminar un usuari, polsem el botó Suprimeix usuaris i es mostra, tant l'ID com el nom i cognom de l'usuari. En el cas que vulguem eliminar les dades d'usuari de /net, podem seleccionar l'opció Suprimeix també les dades d'usuari en /net.


Alta10 Val
Per a acabar polsem el botó Aplica.


 

1.4. Congelació d'usuaris (videoguia)


Aquesta opció permet congelar el tema gràfic per a alumnes determinats, s'evita d'aquesta manera que puguen canviar-se el fons de pantalla, el tema d'icones, etc. A més, es permet la congelació tant d'usuaris concrets com grups.

Polsem el botó Congela usuaris, i es mostra una finestra dividida en dos parts, una superior que ens permet congelar grups complets i una altra, inferior, que està referida a usuaris.

 


Alta11 Val


Passant els elements de la columna esquerra a la de la dreta aconseguim que queden congelats, mentre que l'opció inversa fa que la congelació s'anul·le.


 

1.5. Importació d'usuaris


En aquest punt, tenim dos opcions:

 1. Importar dades des de fitxers de Gescen/ITACA
 2. Importar dades des d'un fitxer JSON

 

1.5.1. Importació des de Gescen/ITACA (videoguia)


El primer pas que hem de fer és el d'exportar el fitxer a ITACA. Per a això hem de seguir els passos següents:

 • Dirigir-nos a la pestanya Centre
 • Seleccionar, en el menú de l'esquerra, l'entrada Importació/Exportació
 • En la part central, deixar seleccionada l'opció Aula LliureX
 • Polsar el botó Exporta i seleccionar la carpeta de destinació

 

Usuarios29


El pas següent és el de polsar el botó Importació de Gescen/Itaca i es mostra una finestra en la qual hem de seleccionar el fitxer creat en el pas anterior i polsar el botó Aplica.

 

Usuarios 29 1 Val

 

Una vegada fet, es mostraran els grups que podem importar; seleccionem aquells que volem incloure i polsem el botó D'acord.

 

1.5.2. Importació des d'un fitxer JSON (videoguia)


Una altra de les opcions d'importació que el LLUM ens ofereix és la d'importar (i exportar) les dades dels usuaris i grups en format JSON. Per a això, polsem el botó Operacions d'importació/exportació i es mostra una finestra en què hem de seleccionar la carpeta a què s'exportarà.

 

Alta12 Val


Una vegada seleccionada, polsem el botó Exporta i comença el procés; en finalitzar es mostra un missatge en la part inferior de la pantalla.

 

Alta13 Val

 

 

1.6. Configuració de l'administrador de només lectura per a l'LDAP


Alguns serveis necessiten accés a l'LDAP per a gestionar els usuaris i per a això cal un usuari que tinga permisos d'administrador, per a realitzar tals modificacions. Per això, polsant el botó Administrador només de lectura de l'LDAP, s'obri una finestra en què podem veure les dades d'aquest usuari i canviar la contrasenya.


Alta14 Val


Entre les dades de l'usuari podem veure:

 • cn: nom d'usuari
 • dc: dominis associats


 

1.7. Neteja del /home dels usuaris (videoguia)


Pot resultar interessant, d'un curs per l'altre, netejar els directoris /home dels usuaris perquè no hi haja elements d'anys anteriors. Per a això, el LLUM ens ofereix el botó Neteja el /home dels usuaris. Si polsem el botó, es mostra una finestra amb un desplegable en el qual podem seleccionar el grup o els grups i polsar el botó D'acord per a realitzar la neteja.


Alta15 Val


Després de polsar el botó D'acord, l'aplicació ens demana confirmació de l'acció.


Alta16 Val

 

 

1.8. Eliminació d'usuaris


L'eliminació d'usuaris és una de les opcions que s'han d'aplicar amb més atenció. Per a això polsem el botó Supressió d'usuaris i, a continuació, seleccionem tant el grup o els grups com si volem esborrar el directori /net dels usuaris.


Alta17 Val

 

Per a acabar, polsem el botó D'acord.