Carregant...
 

Configuracio LMD

CONFIGURACIÓ DE l'LMD

 

 
Versions
- LliureX 15.05


L'LMD ofereix un conjunt de pestanyes que contenen diverses opcions per a poder configurar alguns paràmetres interessants, tant del menú d'arrancada com de les plantilles i de l'arrancada mateix dels clients lleugers.

 

1.1. Passos que cal seguir

 

Per a arrancar l'aplicació hem d'accedir a través del menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Gestor de Lliurex LTSP.ConfiguracionLMD Val 01


En arrancar l'aplicació es mostra una finestra en què hem d'introduir un usuari i contrasenya amb permisos d'administració, a més de l'adreça IP o nom del servidor (aquest ja es mostra per defecte). Per a acabar, polsem el botó Entra.


ConfiguracionLMD Val 02

 

 

1.2. Pestanyes

 

Una vegada validat, se'ns presenta una finestra amb diferents pestanyes.

 

1.2.1. Opcions globals

 

Si polsem la pestanya Opcions globals es mostren un conjunt d'opcions:

 

ConfiguracionLMD Val 03

 

 

IMPORTANT: Hem de tindre en compte que aquestes opcions tenen prioritat sobre les que s'especifiquen per a cada una de les imatges, així que si volem personalitzar cada imatge, hem d'eliminar aquestes opcions per mitjà de l'aspa que apareix al costat d'alguns paràmetres. 

 

 

Aquestes opcions permeten configurar diversos paràmetres que s'agrupen en tres seccions:

 • Instal·lació per xarxa: conté les opcions per a habilitar la instal·lació per xarxa i establir certs paràmetres d'instal·lació en una instal·lació desatesa, com ara el nom d'usuari i les contrasenyes, tant de l'usuari per defecte com per a l'administrador. Per a guardar les dades anteriors hem de polsar el botó Guarda l'usuari i les contrasenyes.

 
ConfiguracionLMD Val 04  

 

 • Opcions d'arrancada comunes: aquesta secció conté els paràmetres més comuns d'arrancada per LTSP, com ara:
  • Temps d'espera: el temps d'espera del menú PXE, abans d'aplicar la selecció per defecte (0 per a deshabilitar-lo). Per a aplicar-ho seleccionem una de les possibles opcions del desplegable i polsem el botó Aplica.
  • LDM_SESSION: permet especificar la sessió per defecte en el client.
  • LDM_LANGUAGE: especifica l'idioma per defecte (variable d'entorn LANG) .
  • LTSP_FATCLIENT: aquesta opció permet indicar si el client és lleuger, semilleuger o pesat.

 

ConfiguracionLMD Val 05  

 • Opcions d'arrancada avançades: en aquesta secció trobem paràmetres d'arrancada avançats que no s'han de modificar si no sabem bé el que fem, ja que estan configurats perquè els sabors de LliureX funcionen correctament. Les opcions són les següents:
  • LDM_DIRECTX: indica si s'encripta la sessió X (si el client és lent es recomana activar-ho).
  • XKBLAYOUT: permet fixar la distribució del teclat.
  • RM_SYSTEM_SERVICES: serveis que s'inhabiliten en tots els clients (lleugers, semilleugers i pesats).
  • RM_THIN_SYSTEM_SERVICES: serveis que s'inhabiliten en els clients lleugers.
  • USE_LOCAL_SWAP: permet habilitar la memòria d'intercanvi (SWAP) en el client en el cas que tinga disc dur.
  • NBD_SWAP: ofereix la possibilitat d'activar la memòria d'intercanvi NBD.
  • Mida de l'espai d'intercanvi: podem seleccionar la mida de la memòria d'intercanvi (SWAP) . Per a aplicar-ho seleccionem una de les possibles opcions del desplegable i polsem el botó Aplica.

 

ConfiguracionLMD Val 06

 

A més, si tenim coneixements avançats i volem optimitzar el rendiment dels clients, podem afegir paràmetres nous per mitjà del botó Afig un nou paràmetre de configuració. Si el polsem, s'obri una finestra en què podem introduir el nom del paràmetre i el valor. Els paràmetres possibles els podem trobar en la documentació d'Ubuntu: http://manpages.ubuntu.com/manpages/raring/man5/lts.conf.5.html.

 

ConfiguracionLMD Val 07

 

Una vegada hem fixat els paràmetres al nostre gust, podem guardar els canvis polsant el botó Guarda les opcions.

 

 

IMPORTANT: Hem de tindre en compte que les opcions Temps d'espera i Mida de l'espai d'intercanvi s'emmagatzemen únicament polsant els botons d'aplicació (Aplica) . Això implica que, si modifiquem els valors i polsem el botó Guarda les opcions, aquestos no s'emmagatzemaran.

 

1.2.2. Gestor d'arrancada


Si polsem la pestanya Gestor d'arrancada es mostren dos columnes amb totes les opcions d'arrancada que els clients poden mostrar en el menú PXE. En la columna de la dreta es poden observar les opcions disponibles que no volem que es mostren i en la columna de l'esquerra aquelles que seran visibles i seleccionables quan arranquem els clients per xarxa, de les quals la seleccionada per defecte és la que deixem en primer lloc.

Tenim, també, una barra de temps en què s'indica el temps d'espera que tindrà el nostre menú, en cas de no seleccionar cap entrada, fins a arrancar automàticament la primera.

 
ConfiguracionLMD Val 08

 

Per a acabar i emmagatzemar els canvis, polsem el botó Guarda.

 

1.2.3. Plantilles

 

Les plantilles ens ofereixen la possibilitat de crear imatges noves utilitzant com a model cada un dels sabors. Per a això, quan se selecciona la pestanya Plantilles es mostren les que hi ha per defecte.

 

ConfiguracionLMD Val 09

 

Si disposem de coneixements suficients, podem clonar aquestes plantilles i modificar-les al nostre gust per a crear imatges noves completament personalitzades. Així, si passem el ratolí per damunt de cada una, tindrem les opcions d'editar-la, clonar-la (per a crear-ne una de nova derivada d'aquesta) o eliminar-la.

 

ConfiguracionLMD Val 10

 

Per a modificar la imatge hem de polsar el botó Edita, i es mostra un diàleg amb totes les opcions, que podem guardar polsant el botó Guarda.

 

ConfiguracionLMD Val 11

 

Tal com s'ha comentat, aquesta és una opció per a usuaris avançats, i es requereixen coneixements tant de LliureX com de debconf i de paqueteria Debian i/o Ubuntu.

També tenim el botó Clona, que mostra un diàleg en el qual introduïm el nom per a la nova plantilla i s'ompli, automàticament, el nom del fitxer. Per a començar la creació polsem el botó Clona.

 
ConfiguracionLMD Val 12


Per últim, tenim l'opció Elimina, la qual esborra una plantilla de la llista, encara que abans mostra un diàleg de confirmació.

 

ConfiguracionLMD Val 13

 

1.2.4. Clients

 

És possible que desitgem que s'accedisca, de manera automàtica, a un determinat client. Per a això, seleccionem la pestanya Clients i es mostrarà un botó per a afegir clients nous.

 

ConfiguracionLMD Val 14  

Quan es polsa el botó, es mostra un diàleg en el qual hem d'introduir l'adreça MAC del client, així com l'usuari i la contrasenya per a l'entrada automàtica (aquest usuari ha d'estar donat d'alta en el LLUM).

 

ConfiguracionLMD Val 15

 

Polsem el botó Guarda i veurem que s'ha agregat un client nou per a l'entrada automàtica.

 

ConfiguracionLMD Val 16

 

En cas de voler modificar algun dels paràmetres que hem fixat o esborrar la configuració, hem de fer doble clic sobre el client. Aleshores s'obri un diàleg en el qual, a més de les dades que hem introduït, apareix un desplegable nou que mostra les diferents possibilitats d'arrancada que podem aplicar. Si en seleccionem alguna, el client arrancarà automàticament l'entrada de menú seleccionada.

 

ConfiguracionLMD Val 17  

Una vegada hàgem realitzat les modificacions, podem guardar-les polsant el botó Guarda. També podem eliminar la configuració d'entrada automàtica polsant el botó Suprimeix.