Carregant...
 

Cerca i gestió de programes

CERCA I GESTIÓ DE PROGRAMES

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció

 

Ubuntu utilitza una tecnologia d'instal·lació d'aplicacions basada en paquets. Cada paquet és un arxiu comprimit, amb extensió .deb, que conté informació del producte, fitxers de programa, biblioteques, icones, documentació i scripts de configuració. Els gestors de paquets utilitzen aquests arxius per a localitzar, instal·lar, actualitzar i eliminar programes de manera segura.

Per exemple, si volem treballar amb el LibreOffice i no el tenim instal·lat, haurem d'instal·lar un paquet que contindrà tots aquells programes necessaris perquè l'aplicació funcione correctament. A més, és possible que la instal·lació del paquet requerisca altres paquets (anomenats dependències) que s'instal·laran junt amb l'aplicació.

Per tant, el paquet que identifica una aplicació és com un contenidor de programes que interactuen entre si per al funcionament correcte de l'aplicació.  A més, aquests paquets s'agrupen en llocs web (anomenats repositoris) que ofereixen multitud de programes lliures i disponibles per a instal·lar-los a través d'Internet. LliureX, per exemple, disposa dels seus propis, encara que n'hi ha molts més.

 

 

1.2. Opcions a l'hora de gestionar programes

 

En LliureX, la gestió d'aplicacions es pot realitzar de diverses maneres (de més senzilla a més complexa):

 • L'aplicació Instal·lació de programari
 • El programa Synaptic
 • Els programes Apt o Aptitude

A més, cal remarcar que hem de saber el nom de l'aplicació (o el paquet) que volem instal·lar.


 

1.2.1. Aplicació Instal·lació de programari

 

1.2.1.1. Accés

 

Aquesta aplicació és la forma més senzilla d'Ubuntu per a instal·lar o eliminar programes. Per a accedir-hi hem d'obrir el menú Aplicacions -> Instal·lació de programari.
 

BusquedaInstalacion01 Val

 

S'obri una finestra per a poder gestionar les aplicacions, amb tres zones:

 • Una part superior que conté:
  • Un menú amb diferents funcionalitats
  • Una barra d'eines amb un llistat de repositoris (per a filtrar les aplicacions), un altre llistat de repositoris (per a filtrar les aplicacions instal·lades), un historial d'operacions, un indicador de procés i una barra de cerca
 • Una part central que conté:
  • Un tauler de categories o departaments, que mostra les agrupacions
  • Un llistat de novetats en aplicacions i recomanacions personals
 • Una part inferior que conté:
  • Un llistat de les aplicacions millor puntuades
  • El total d'aplicacions

 

BusquedaInstalacion02 Val

 

1.2.1.2. Cerca i instal·lació

 

Per a buscar una aplicació hem d'escriure'n el nom, la descripció o el nom del paquet en el quadre de cerca i, automàticament, ens mostra les opcions en la part central. En els tres casos, la cerca la realitza tant en el títol com en la descripció de cada una de les aplicacions.

 

BusquedaInstalacion03 Val

 

Si seleccionem qualsevol de les opcions, es mostren dos botons: un per a mostrar més informació relativa a l'aplicació, i un altre per a instal·lar-la (o desinstal·lar-la en el cas que la tinguem ja instal·lada). Polsem el botó Instal·la, comença el procés i es modifica el valor de l'indicador.

 

BusquedaInstalacion04 Val

 

1.2.1.3. Desinstal·lació

 

Quan la instal·lació s'ha acabat, el botó que anteriorment indicava Instal·la, ara passa a indicar Suprimeix-lo. De manera que si volem realitzar l'operació inversa, és a dir, eliminar el programa, simplement hem de polsar el botó anterior i comença el procés de desinstal·lació.

 

BusquedaInstalacion05 Val

 

1.2.2. El programa Synaptic

 

1.2.2.1. Accés

 

El Synaptic és un sistema avançat per a instal·lar o eliminar aplicacions del sistema. L'entorn és gràfic, com en el cas anterior, però molt més potent i requereix un major nivell de coneixements. Amb el Synaptic tenim el control complet dels paquets (aplicacions) instal·lats en el nostre sistema.

Per a accedir-hi hem d'obrir el menú Aplicacions -> Eines del sistema -> Synaptic, gestor de paquets.

 

BusquedaInstalacion05 Val

 

La finestra que es mostra està dividida en 4 seccions:

 • Una part superior que conté:
  • Un menú amb les funcionalitats
  • Una barra d'eines amb un botó de recàrrega d'informació de paquets, un altre botó per a marcar totes les actualitzacions, un altre botó per a aplicar els canvis, un altre per a veure les propietats d'un paquet i una barra de cerca
 • Una part central que conté:
  • Una subfinestra (a l'esquerra) amb la llista de categories, així com botons per a aplicar determinats filtres
  • Una subfinestra a la dreta on es mostren tots els paquets (filtrats per la subfinestra esquerra), així com informació relativa a aquests (en la part inferior)
 • Una part inferior que conté informació relativa al nombre de paquets llistats, instal·lats, trencats, preparats per a instal·lar/actualitzar i preparats per a desinstal·lar.

 

BusquedaInstalacion06 Val

 

1.2.2.2. Cerca i instal·lació

 

Abans de començar, la primera cosa que hem de fer és polsar el botó Refresa perquè refresque la llista de paquets, ja que es pot haver modificat amb paquets nous o amb versions actualitzades. Es mostra, aleshores, un diàleg que n'indica el progrés i en finalitzar es tanca.

 

BusquedaInstalacion07 Val

 

Ara estem en disposició de realitzar la cerca, per a això escrivim el nom de l'aplicació, del paquet o la seua descripció en la barra de cerca i, a mesura que ho fem, es mostren els paquets que coincideixen.

 

BusquedaInstalacion08 Val

 

Els paquets que es mostren com a resultat de la cerca poden tindre tres estats (columna E):

 • El quadre està en blanc: significa que el paquet no està instal·lat.
 • El quadre està en verd: significa que el paquet està instal·lat i en l'última versió.
 • El quadre està en verd amb un símbol d'exclamació: significa que el paquet està instal·lat, però que n'hi ha una nova versió disponible.

En el nostre cas, com que els paquets de la imatge superior no estan instal·lats, podem instal·lar-los fent clic, amb el botó dret del ratolí, i seleccionant l'opció Marca per a instal·lar.

 

BusquedaInstalacion09 Val

 

Després de seleccionar-la, és possible que el paquet depenga (requerisca) d'altres paquets. En aquest cas es mostra una finestra que indica les dependències i en la qual hem de polsar el botó Marca.

 

BusquedaInstalacion10 Val

 

És aleshores quan els paquets canvien l'estat (es mostra com a seleccionat). Ara hem d'aplicar els canvis (perquè realitze la instal·lació) mitjançant el botó Aplica (de la barra d'eines superior), això fa que es mostre un diàleg amb els paquets que s'instal·laran/actualitzaran, així com l'espai que ocupen.

 

BusquedaInstalacion11 Val


Tornem a polsar el botó Aplica i comença el procés, i es mostra una finestra que hem de tancar quan finalitze. 

 

BusquedaInstalacion12 Val

 

Una vegada acabat, podem observar com ha canviat l'estat dels paquets per instal·lat (quadre d'estat en color verd).

 

1.2.2.3. Desinstal·lació

 

També podem, com en el cas anterior, desinstal·lar una aplicació de manera semblant a la instal·lació. Per a això, seleccionem el paquet i fem clic amb el botó dret del ratolí; seleccionem l'opció Marca per a eliminar (si volem eliminar l'aplicació) o Marca per a eliminar completament (si volem que, a més, elimine els fitxers de configuració de l'aplicació). Es recomana utilitzar la segona opció.

 

BusquedaInstalacion13 Val


Després d'açò, l'estat passarà a marcat per a desinstal·lar (una aspa blanca amb fons roig).

 

BusquedaInstalacion14 Val


El procés a partir d'ací és el mateix que en la instal·lació: polsem el botó Aplica i es mostra un diàleg amb els canvis, tornem a polsar Aplica i comença el procés; i es mostra un diàleg on podem observar-ne el progrés.

 

1.2.2.4. Actualització
Com hem comentat en la introducció, els repositoris contenen les últimes versions dels programes, per la qual cosa en cas d'haver-hi una actualització es puja directament, de manera que queda disponible per a tota la comunitat. Per això, pot ocórrer que algun dels programes indique que té una actualització (estat en verd amb un símbol d'exclamació). Per a actualitzar-lo, hem de seleccionar el paquet, fer clic amb el botó dret del ratolí i selecionar l'opció Marca per a actualitzar.

 

BusquedaInstalacion15 Val


Després d'açò, l'estat canvia i mostra una fletxa blanca sobre fons verd.

 

BusquedaInstalacion16 Val


Ara polsem el botó Aplica de la barra d'eines i això fa que es mostre una finestra amb els canvis que es realitzaran. Polsem el botó Aplica i es mostra un diàleg que indica que s'estan aplicant els canvis (de manera semblant a la instal·lació i desinstal·lació).

 

1.2.3. Programes Apt o Aptitude


Encara que podem instal·lar programes de forma gràfica, com hem vist en els punts anteriors, sempre podem recórrer al terminal per a instal·lar qualsevol programa, encara que en aquest cas es requeriran coneixements majors.

Hi ha dos formes d'instal·lar programes en mode text: Aptitude i Apt. Ambdós programes són molt semblants, excepte en un detall, i és que el primer recorda les dependències que s'han aplicat en la instal·lació d'un paquet. Açò significa que si s'instal·la o actualitza una aplicació amb Aptitude i després es vol desinstal·lar, l'Aptitude esborrarà el programa junt amb totes les seues dependències (excepte si altres paquets també les utilitzen). Si s'instal·la amb Apt o amb l'entorn gràfic Synaptic, la desinstal·lació esborrarà només el paquet especificat, però no les dependències.

 

1.2.3.1. Accés


Per a accedir a l'aplicació hem d'obrir el menú Aplicacions -> Accessoris -> Terminal. Una vegada obert, hem d'executar les ordres següents com a administrador. En el cas de l'Aptitude:

 

sudo aptitude update


I en el cas de l'Apt:

 

sudo apt-get update


Amb aquestes ordres actualitzem el llistat de paquets per a, a continuació, realitzar una cerca del paquet o aplicació que volem instal·lar. Amb l'Aptitude:

 

sudo aptitude search nombre_del_paquete_o_aplicación

 

I amb l'Apt:

 

sudo apt-cache search nombre_del_paquete_o_aplicación


Per exemple, per a buscar l'aplicació Calibre:

 

sudo apt-cache search calibre


Una vegada tenim el paquet localitzat amb la cerca (o bé en sabem el nom), hem d'instal·lar-lo mitjançant l'ordre:

 

sudo aptitude install nombre_del_paquete


Amb l'Apt:

 

sudo apt-get install nombre_del_paquete


Per exemple, per a instal·lar el Calibre:

 

sudo aptitude install calibre