Carregant...
 

LliureX ownCloud_va

 LLIUREX OWNCLOUD

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció


Un dels serveis que més utilitzen els usuaris és el d'emmagatzematge i edició de fitxers en línia (cloud computing). Això atorga una gran flexibilitat a les dades, ja que s'hi pot accedir des de qualsevol lloc connectat a Internet. LliureX ofereix, instal·lada per defecte, l'aplicació LliureX OwnCloud, que dóna suport a les funcionalitats anteriors.
Entre les seues funcionalitats trobem:

 • Sincronització de fitxers entre diversos equips informàtics
 • Emmagatzematge segur (xifratge de fitxers)
 • Compartició de fitxers entre usuaris o d'una manera pública
 • Lector de música en línia
 • Servidor de fitxers WebDAV
 • Calendari (permet la sincronització CalDAV)
 • Administració de contactes (CardDAV)
 • Editor de text en línia
 • Visor de documents en línia (pdf, open document, etc.)
 • Galeria d'imatges que permet la visualització i la classificació en àlbums
 • Administració de preferits

 

 

1.2. Passos previs

 

Com que el LliureX OwnCloud està instal·lat per defecte, l'única cosa que hem de fer és configurar-lo. Per a fer-ho, hem d'accedir al Centre de control de LliureX, al menú: Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, centre de control de LliureX.

 

OwnCloud01 Val
Una vegada seleccionat, es mostra una finestra mitjançant la qual podem accedir a l'eina de configuració de l'aplicació (pestanya Programari).

 

OwnCloud02 Val  
A continuació, es mostra una finestra on hi ha dades que ja estan introduïdes, i només hem d'introduir les contrasenyes.

 

OwnCloud02 Val  
Després d'introduir-les, polsem el botó D'acord i comença el procés, el qual acaba amb un missatge, en la part inferior, que indica que tot ha anat correctament.

 

OwnCloud03 Val
Polsem el botó Tanca i observem que el botó que hem polsat en el Centre de control ha canviat i indica que l'aplicació està configurada.

 

 

1.3. Accés a l'aplicació


Per a accedir a l'aplicació, hem d'obrir un navegador i escriure l'adreça següent:

 

https://owncloud


Després d'acceptar l'excepció de seguretat (pel fet que entrem amb https), es mostra una finestra on hem d'introduir un usuari i contrasenya (els de l'administrador de l'OwnCloud que hem configurat en el pas anterior), i polsar el botó Inici de sessió.

 

OwnCloud04 Val
Aleshores es mostra una finestra amb diferents parts:

 

OwnCloud05 Val

 

 • Una barra superior que conté:
  • Un menú de selecció d'aplicacions, ubicat en la part esquerra
  • Un quadre de busca
  • Un menú personal amb diferents funcions per a configurar l'aplicació i l'usuari
 • Una part central que conté:
  • Una barra de navegació, en la part esquerra, que permet accedir a les diferents seccions (depenent de l'aplicació seleccionada)
  • Una vista de secció, que conté:
   • Una barra superior que inclou el camí actual, el botó Nou i un botó de pujada
   • Una zona inferior on es mostren els fitxers i carpetes, així com el seu contingut
 • Una part inferior que conté:
  • Un enllaç als fitxers eliminats
  • Un botó que mostra el camí per a l'accés via WebDAV

 

 

1.4. Operacions

 
Entre les operacions disponibles, n'hi ha algunes que només les pot realitzar l'administrador, i altres que les pot executar qualsevol usuari:

 • Gestió d'usuaris (administrador)
 • Gestió de grups (administrador)
 • Gestió de fitxers i carpetes (tots els usuaris)
 • Gestió de l'activitat (tots els usuaris)
 • Gestió de les imatges (tots els usuaris)
 • Gestió dels preferits (tots els usuaris)


 

IMPORTANT: Si volem canviar l'idioma, la primera cosa que hem de fer, després d'identificar-nos, és polsar el menú personal i seleccionar l'opció Personal. En la pantalla que es mostra, un poc més avall, apareix un desplegable que permet canviar l'idioma (vegeu la imatge inferior).

 
 

OwnCloud06 Val

  

1.4.1. Gestió d'usuaris


El primer pas, una vegada hem accedit com a administrador, és el de configurar els usuaris i els seus espais de disc. Per a això, seleccionem el nostre menú personal, que es desplega, i accedim a l'opció Usuaris, que mostra una pantalla amb una llista dels usuaris.

 

OwnCloud07 Val

 

Per defecte, estan tots els usuaris donats d'alta en l'aplicació LMD. En l'exemple, si ens fixem en la part esquerra, es mostren els grups d'administradors, professorat i alumnat, així com els usuaris de cada grup; i en la part inferior d'aquests, polsant la icona de la roda dentada, es mostren diverses propietats importants entre les quals es troba el valor predeterminat de la quota de disc (per defecte, el valor és il·limitat).


 

1.4.1.1. Alta d'usuaris


Una operació interessant que podem realitzar és la de donar d'alta un usuari nou. Per a això, hem d'omplir les dades de la part superior amb les de l'usuari que volem crear i seleccionar el grup o grups a què pertany.

 
OwnCloud08 Val


Una vegada fet, polsem el botó Crea i comença el procés.

 

1.4.1.2. Modificació d'usuaris


Una altra opció, que resulta prou útil, és la d'editar les dades d'un usuari, concretament podem editar-ne el nom complet, la contrasenya, els grups tant propis com d'administrador, així com la quota. Els dos primers es modifiquen polsant sobre el llapis que es mostra en passar el ratolí sobre la fila, mentre que els tres últims es modifiquen mitjançant la selecció en els desplegables.

 
OwnCloud09 Val

 

1.4.1.3. Eliminació d'usuaris


La tercera de les opcions és la d'eliminar un usuari. El procés és senzill ja que només hem de situar-nos sobre l'usuari i es mostraran els llapis i un poal de fem al final de la línia; i polsant la icona del poal s'eliminarà l'usuari, encara que cal parar atenció perquè no demana cap tipus de confirmació (però sí que podem desfer l'operació).

 

OwnCloud10 Val  

1.4.2. Gestió de grups

 
El pas següent, per a l'administrador, és configurar els grups. Per defecte, els usuaris no pertanyen a cap grup, però podem assignar-los un grup o més, tant en el moment de la creació, com posteriorment.

 

1.4.2.1. Alta de grups


El procés d'alta d'un grup es realitza polsant del botó Afig un grup, ubicat en la part superior esquerra.

 

OwnCloud11 Val


Una vegada polsat, el botó es transforma en un quadre de text on hem d'introduir el nom del grup, i a continuació polsem el botó +.

 

OwnCloud12 Val


Després de donar-lo d'alta, es mostra en el llistat de grups de la part esquerra.

 

1.4.2.2. Eliminació de grups


Per a eliminar un grup, hem de situar-nos damunt, en la llista de l'esquerra, seleccionar-lo i fer clic en la icona del poal de fem.

 

OwnCloud13 Val
Igual que en el cas de l'eliminació d'usuaris, hem de ser cautelosos perquè no mostra cap missatge de confirmació, però sí que permet desfer l'eliminació.

En el cas que algun usuari estiga inclòs dins del grup que eliminem, deixarà d'estar assignat al grup.

 

1.4.3. Gestió de fitxers i carpetes


Una vegada hem seleccionat, si no ho estava ja, l'aplicació Fitxers, es mostra una pantalla com la descrita en el punt d'accés a l'aplicació. Ací podem realitzar diverses operacions relacionades amb fitxers i carpetes.

 

1.4.3.1. Creació i pujada d'elements nous


Per a afegir un element nou, creat per nosaltres, hem de polsar el botó Nou (situat en la part superior central). Açò fa que es mostren tres opcions:

 • Fitxer de text: permet crear un fitxer de text, i si polsem sobre aquest permet la introducció del nom.
 • Carpeta: permet la creació d'una carpeta utilitzant el mateix procediment que en el cas del fitxer.
 • Des d'enllaç: permet la creació d'un fitxer a partir d'una adreça web que hem d'introduir.

 

OwnCloud14 Val


Una vegada fet, es mostra, en el llistat de fitxers, l'element creat.

 

OwnCloud15 Val


Una altra opció és la de pujar un fitxer creat prèviament. Per a això hem de polsar el botó de pujada, ubicat a la dreta del botó Nou, i es mostra un diàleg per a seleccionar el fitxer. Una vegada seleccionat, polsem el botó Obri i s'afig al llistat.

 

OwnCloud16 Val

 

1.4.3.2. Canvi de nom d'un element


Pot donar-se el cas que necessitem modificar el nom d'algun element. En primer lloc, hem de situar-nos sobre el fitxer o carpeta que volem modificar i polsar la icona del llapis que es mostra.

 

OwnCloud17 Val


A continuació introduïm el nom nou i polsem la tecla Retorn.

 

1.4.3.3. Control de versions


L'OwnCloud admet un sistema senzill de control de versions de fitxers, la qual cosa fa que es creen còpies dels fitxers. L'accés a aquests es realitza de la manera següent: ens situem sobre el fitxer, es mostra una icona amb el nom Versions, i quan la polsem es mostren les diferents versions.

 
OwnCloud18 Val


Si volem recuperar alguna de les versions anteriors, hem de polsar el botó Recupera. És important remarcar el fet que no mostra cap confirmació, per la qual cosa hem de ser cautelosos a l'hora de restaurar un fitxer.

 

1.4.3.4. Compartició d'elements


Una utilitat que pot ser interessant, sobretot a l'hora de treballar en grup, és la de compartir carpetes i fitxers. El procediment és senzill i comença amb la selecció de l'element que es vol compartir. A continuació, hem de polsar el botó Comparteix, i es mostra un quadre de text on hem d'introduir el nom de l'usuari o grup. A mesura que escrivim, es mostren els usuaris i grups que concorden amb el nom.

 

OwnCloud19 Val


Seleccionem l'usuari o grup i comença el procés, que acaba amb la inclusió d'una línia després del quadre de text. En aquesta línia es mostra el nom i els permisos que s'hi han assignat.

 

OwnCloud20 Val


Aquesta operació podem realitzar-la tantes vegades com vulguem, de manera que és possible tindre diferents grups de persones fent modificacions i treballant amb documents/carpetes compartides.
També podem crear un enllaç per a compartir l'element amb persones que no siguen usuaris de l'OwnCloud. Per a això hem de polsar el botó Enllaç de compartició i es mostra l'adreça amb tres opcions que permeten:

 • Protegir l'element amb contrasenya
 • Editar l'element
 • Establir una data de venciment


OwnCloud21 Val


Per a acabar, podem eliminar la compartició polsant la icona del poal de fem.

 

1.4.3.5. Eliminació d'elements


A més de les operacions anteriors, hi ha una opció d'eliminació de gran interés. Encara que el procés és semblant als anteriors (cal situar-se damunt de l'element), en aquest cas hem de polsar la icona del poal de fem, que canvia de color en passar el ratolí per damunt.

 

OwnCloud22 Val


Després de polsar-la s'elimina el fitxer sense mostrar cap finestra de confirmació. Així i tot, podem accedir als fitxers eliminats polsant el botó (ubicat a la part inferior esquerra) Fitxers esborrats.

 

OwnCloud23 Val


En cas de voler recuperar algun element, hem de passar el ratolí per damunt del document i es mostra el botó Recupera, el qual farà que automàticament es restaure l'element.

 

1.4.4. Gestió de l'activitat


A mesura que l'usuari realitza tasques, aquestes s'emmagatzemen en un historial que està disponible en l'aplicació Activitat. Per a accedir-hi, hem de seleccionar, en el menú d'aplicacions (part superior esquerra), l'opció Activitat, la qual cosa fa que es mostre un llistat de totes les accions que hem realitzat, ordenades per hora i dia.

 

OwnCloud24 Val

 
A més, cada activitat que implica un fitxer permet accedir-hi mitjançant un enllaç.

 

1.4.5. Gestió d'imatges


De vegades, els fitxers que pugem al servidor són imatges que es visualitzen en miniatura. El problema és que no es veuen bé, per això podem accedir a l'aplicació d'Imatges (en el menú d'aplicacions) i ací les imatges es mostren amb major grandària i amb la possibilitat de veure-les en la seua dimensió real.

 

1.4.6. Gestió de preferits


Els preferits són, en realitat, accessos directes a elements (fitxers i carpetes), als quals es pot accedir de manera ràpida i senzilla. Per a activar-los, hem de seleccionar l'aplicació Fitxers i, situant-nos sobre qualsevol element, polsar l'estrela (ubicada en la part esquerra); això fa que es mostre en color groc.

 

OwnCloud26 Val


Ara, si seleccionem en la barra de navegació l'opció Preferits, es mostren tots els elements que s'han marcat.

 

OwnCloud27 Val


En cas de voler eliminar la marca de preferit, el procés és simple, només cal tornar a polsar l'estrela.