Carregant...
 

LliureX Lab_va

LLIUREX LAB: LABORATORI D'IDIOMES

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció


LliureX Lab és una ferramenta, basada en OpenMeetings, que permet als professors portar un control sobre l'activitat dels alumnes en l'aula i en l'aprenentatge d'idiomes. A més, ofereix l'oportunitat de poder combinar distintes fonts i mitjans (text, imatges, àudio, vídeo, Internet) i augmentar la interactivitat dels alumnes, tant a través de la comunicació oral com escrita. Incorporant aquesta ferramenta en l'aules, els alumnes disposaran de la imatge i del so en un entorn contextualitzat que comprén múltiples ferramentes i materials didàctics molt més atractius i que potencien el procés d'aprenentatge.

 

 

1.2. Passos previs


L'aplicació no està instal·lada per defecte en els servidors d'aula, pel que hem de realitzar, tant la instal·lació com una configuració prèvia. Per a això hem d'obrir el Centre de control de LliureX, mitjançant el menú: Aplicacions -> Administració de LliureX -> Zero Center, Centre de control de LliureX.

 

LliureXLab01 Val
Una vegada seleccionat, es mostra una finestra mitjançant la qual podem accedir a la ferramenta Instal·lador de LliureX Lab (pestanya Programari).

 

LliureXLab02


A continuació, es mostra una finestra on hi ha diverses dades queja estan emplenats, i altres que hem d'introduir nosaltres (les contrasenyes i el correu).

 

LliureXLab03 Val


Una vegada omplits, polsem el botó Inicialitza'l i comença el procés.

 

LliureXLab04 Val


En acabar, mostra un missatge indicant que tot ha anat bé i amb açò conclou la instal·lació. Igual que en altres aplicacions, el color de l'element en el Centre de control canvia i indica que està configurat.

El següent pas és arrancar el servei d'OpenMeetings, per al que dins de la pestanya Programari, ens dirigim a l'aplicació Administrador del servei remot del laboratorid'idiomes.

 

LliureXLab05 Val


Es mostra, llavors, un diàleg en què hem d'introduir l'usuari icontrasenya d'un compte d'administrador.

 

LliureXLab06 Val


Una vegada identificats, movem la barra lliscant per a activar el servei i el color roig del botó, es converteix a verd, així com es mostra el missatge que el servei està en marxa.

 

LliureXLab07 Val

 

 

1.3. Accés a l'aplicació

 

L'accés a l'aplicació es realitza mitjançant la pàgina d'inici del servidor:

 

http://server


La qual mostra una finestra amb diverses opcions, entre les que es troba la de LliureXLab: Laboratoris d'Idiomes.

 

LliureXLab08


En polsar-ho,es dirigeix a la pàgina de l'aplicació i podem observar una finestra en què hem d'introduir l'usuari i la contrasenya. Depenentde si l'usuari és de LDAP (donat d'alta amb el LLUM) o de la base de dades local, hem de seleccionar la segona o la primera opció, respectivament, en el desplegable Domain.

 
LliureXLab09IMPORTANT: Per defecte, els professors són moderadors de les sales, però no els alumnes, llevat que aquests es queden sols. També, en cas d'entrar en primera posició a la sala, aquest usuari gana el privilegi de ser moderador, encara que el professor ho pot tirar.
 


Tot just accedir, es mostra una sala on es mostren els usuaris connectats, així com el tipus d'accessibilitat (en l'exemple la sala és pública).

 

LliureXLab10


Podem veure les diferents sales, tant públiques com privades, simplement seleccionant en el menú Salas les dues opcions que té.

 

 

1.4. Accés i elements de les sales


Per a accedir, seleccionem la sala i polsem el botó Entrar. És llavors quan es mostra una finestra que permet donar permisos d'accés a l'àudio/vídeo al navegador, així com triar els orígens de la gravació. En finalitzar, polsem el botó Iniciar.

 
LliureXLab11 

Una vegada estem dins de l'aquesta, trobem:

 • Un llistat d'usuaris
 • Un llistat d'arxius relacionats amb la sala
 • Una pissarra
 • Un menú

 

LliureXLab12

 

1.4.1. Llistat d'usuaris

 

Ubicat en la part superior esquerra, conté tots els usuaris actius. En el llistat, s'indica, mitjançant diferents icones, els permisos que posseeix cada usuari:

 • Si és moderador de la sala (pot donar rols)
 • Si té permisos per a dibuixar en la pissarra
 • Si pot gestionar els permisos per a compartir la pantalla (prendre el control de la pantalla)
 • Si pot gestionar els permisos per al control remot (bloquejar el ratolí)
 • Si pot gestionar el dret per a donar àudio exclusiu
 • Si pot gestionar la configuració dels dispositius

 

LliureXLab13

 

1.4.2. Llistat d'arxius

 

En el mateix espai on es troba el llistat d'usuaris, tenim el llistat d'arxius. Per a veure, hem de polsar la pestanya Archivos, la qual cosa fa que es mostren dos tipus d'arxius:

 • Aquells privats i visibles només per al professor (dispositivo personal)
 • Aquells públics i visibles a tots (dispositivo público)

A més, en la part superior, es mostren tres icones amb diferents funcionalitats:

 • Pujar un fitxer
 • Crear una carpeta
 • Actualitzar el llistat

 
LliureXLab14
 

1.4.2.1. Pujada de fitxers

 

Per a pujar un fitxer, hem de polsar el primer botó (el del símbol +). Això fa que es mostre una finestra en què hem de triar l'arxiu i polsar el botó Iniciar subida.

 

LliureXLab15  

Una vegada pujat, s'afig a la llista i, en cas d'haver polsat l'opció Cargar directamente a la pizarra, es permet mostrar directament elcontingut d'aquest en la pissarra. A més, tots els fitxers es converteixen a format PDF, encara que estan accessibles les seues versions originals.

 
LliureXLab16 

En tindre-hodisponible en el llistat, el fitxer podrem incloure-hoen la pissarra amb el simple arrossegament.

 

1.4.2.2. Creació d'una carpeta
Pot ser interessant, de cara a una bona organització, la creació d'una estructura de carpetes on siga fàcil la labor de trobar els fitxers. Per a crear una carpeta, hem de polsar el segon botó (el del dibuix d'una carpeta i un símbol +), el que activa un espai pera introduir el nom d'aquesta:

 

LliureXLab17


Una vegada introduït el nom, es mostrarà, en el dispositiu seleccionat, la nova carpeta.

 

LliureXLab18

 

1.4.3. Pissarra


La major part de la finestra conté la pissarra: un espai on es pot escriure, dibuixar, apuntar o pujar documents.

 

LliureXLab19

 

La pissarra està dividida en unes quantes parts:

 • una superior que conté les pestanyes i una barra de ferramentes
 • una central que conté propietats dels objectes
 • una inferior que conté un xat

 

1.4.3.1. Part superior

 

En la part superior, podem observar una pestanya i un botó +, de color verd. El dit botó, pot ser utilitzat per a crear noves pissarres, encara que només es pot visualitzar una al mateix temps. En la imatge s'ha creat una pissarra nova, la qual s'ha anomenat com a Pizarra 1.

 

LliureXLab20

 

Justo davall de les pestanyes, trobem una barra de ferramentes amb diferents funcionalitats:

 

IconoDescripción
LliureXLab21 Neteja la pissarra
LliureXLab22 Neteja els objectes de la presentació actual
LliureXLab23 Guarda i exporta
LliureXLab24 Desfés
LliureXLab25 Selecciona un objecte
LliureXLab26 Punter
LliureXLab27 Text
LliureXLab28 Dibuixa a mà alçada
LliureXLab29 Traça una línia recta
LliureXLab30 Subratlla
LliureXLab31 Dibuixa un rectangle
LliureXLab32 Dibuixa una el·lipse
LliureXLab33 Insereix cliparts

 
A la dreta de la barra, trobem el zoom, el qual permet l'ajust de la pissarra al gust de l'usuari. Si volem realitzar un ajust automàtic i independent de la resolució, en tots els usuaris, hem de polsar l'opció Pantalla completa

LliureXLab35

 

1.4.3.2. Part central

 

En la part central, es mostra una finestra de propietats en què es poden modificar alguns paràmetres relacionats amb la ferramenta seleccionada. Entre altres trobem:

 • Per a la ferramenta Text: canviar paràmetres com: el color de text, la grandària de font, el tipus (cursiva, negreta) i la posició.
 • Per a la ferramenta Dibuixar a mà alçada: canviar paràmetres com: el color de línia, la seua grossor, el grau de transparència i la posició.
 • Per a la ferramenta Dibuixar un rectangle: canviar paràmetres com: el color de línia i de farcit, i la posició.

 

LliureXLab36

 

1.4.3.3. Part inferior

 

La part inferior conté un xat que permet, als integrants de la sala, canviar impressions. A més, conté una sèrie de botons, en la part inferior, que permeten:

 • canviar l'estil de font
 • inserir emoticones
 • mostrar/copiar el log del xat
 • eliminar el log del xat

 

LliureXLab37

 
Quan algun usuari escriu quelcom, junt amb el seu missatge, ixen una sèrie d'opcions que permeten:

 • afegir l'usuari als teus contactes
 • enviar-li un missatge privat
 • veure el seu perfil
 • invitar l'usuari a la sala de conferències

 

1.4.4. Menú

 

En la part superior de la pantalla, damunt de l'apartat d'usuaris i arxius, trobem un menú que conté dues opcions:

 • Salir: permet deixar la sala.
 • Archivos: conté operacions per a realitzar sobre els fitxers.
 • Acciones: conté operacions relacionades amb la sala.

 

LliureXLab38

 

1.4.4.1. Opció Archivos

 

Aquesta opció, conté un únic element cridat Enviar un archivo, i el qual es correspon amb la pujada d'un fitxer al llistat d'arxius.

 

1.4.4.2. Opció Acciones

 

Aquesta opció conté diverses funcionalitats, algunes de les quals només estan disponibles per a usuaris normals (no moderadors):

 

LliureXLab39

 

 • Enviar invitación: permet l'enviament d'una invitació, per correu electrònic, a un usuari perquè puga accedir a la sala. En la invitació s'indiquen: el destinatari, el tema, un missatge, protecció amb contrasenya, període de validesa (si és procedent) i idioma.
 • Compartir/grabar escritorio: permet la compartición i la gravació/publicació de l'escriptori. Per a això fa que et descarregues una aplicació Java i que l'executes.
 • Solicitar la moderación: permet a usuaris normals demanar la promoció a moderador.
 • Solicitar acceso a la pizarra: permet a usuaris normals demanar l'accés a la pissarra.
 • Solicitar acceso a la cámara/micrófono: permet a usuaris normals demanar la compartició del seu àudio/vídeo.
 • Crear encuesta: permet la creació d'una enquesta perquè siga resposta pels usuaris.
 • Resultados: permet veure els resultats de l'enquesta en forma de gràfic de tortada.
 • Votar: permet la votació en una enquesta.
 • Editar configuración original: mostra un diàleg amb opcions, relacionades amb la sala, que podem canviar.

 

 

1.5. Operacions amb sales

 

En el punt anterior hem vist com accedir a sales creades, però també podem realitzar operacions sobre aquestes. Per a això hem de seleccionar, en el menú de la pàgina principal el menú Administración -> Salas. Llavors, s'obri una finestra que conté, en la part superior, la llista de totes les sales:

 

LliureXLab40

 

En la part inferior, es mostren les dades de la sala seleccionada. Entre altres:

 • el nom
 • el nombre de participants (si es pública fins a 32)
 • el tipus de sala (conferència, restringida i entrevista)
 • un comentari
 • si es pública o privada

 

LliureXLab41

 

1.5.1. Modificació d'una sala

 

Si volem editar els paràmetres d'una sala, podem fer-ho mitjançant l'edició d'aquests en la finestra que hem vist en el punt anterior. Una vegada modificats, la qual cosa hem de fer és polsar el botó de guardat (el primer), amb el que queda fixats.

 

1.5.2. Creació d'una nova sala

 

Una altra opció interessant que ens ofereix LliureX Lab és la de crear una nova sala. Per a això hem de polsar el tercer botó (el del símbol + de color verd), el que fa que es netegen les dades que havien. A continuació introduïm les dades bàsiques, és a dir, el nom, el nombre de participants, el tipus i si és pública o no. A més, un altre element important és el d'indicar si la conversació estarà moderada o no, depenent de la finalitat de la sala.

 

LliureXLab42

 

Una vegada hem acabat, polsem el botó de guardat, i s'actualitza la llista, de la part superior, amb la sala acabada de crear.

 

LliureXLab43

 

1.5.3. Esborrament d'una sala

 

L'última de les opcions que ens ofereix és l'eliminar una sala. Per a això, hem de seleccionar la sala del llistat de sales i, en la finestra d'informació, polsar l'últim botó (el de l'aspa roja).

 

LliureXLab44

 

Quan ho polses, es mostra un diàleg emergent per a confirmar l'eliminació. Polsem el botó Aceptar i es realitza tant l'esborrament com l'actualització de la llista.